• Giáo trình Tin học văn phòng - Thạc Bình Cường

  Giáo trình Tin học văn phòng - Thạc Bình Cường

  Nội dung Giáo trình Tin học văn phòng (sách dùng cho hệ đào tạo cao đẳng)nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về cách sử dụng máy tính dễ dàng, thao tác nhanh nhờ giao diện đồ họa ổn định, sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng, soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác trong văn bản của phần mềm Word chạy...

    p hvct 30/10/2020 36 0

 • Giáo trình Tâm lý học quản lý - PGS.TS. Vũ Dũng

  Giáo trình Tâm lý học quản lý - PGS.TS. Vũ Dũng

  Giáo trình Tâm lý học quản lý dưới đây đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của tâm lý học quản lý, nhất là về lý luận. Giáo trình được trình bày làm 3 phần: Phần 1 những vấn đề chung, phần 2 tâm lý người lãnh đạo, phần 3 tâm lý người lao động và tổ chức.

    p hvct 30/10/2020 19 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn

  Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn

  Nội dung Giáo trình Pháp luật đại cương được trình bày như sau: Bốn chương đầu đề cập một số vấn cơ bản của lý luận nhà nước và pháp luật, những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề cơ tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của nhà nước ta. Ba chương sau là nội dung chủ yếu của 3...

    p hvct 30/10/2020 17 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng - Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng - Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng (English for restaurant staff) gồm 14 Unit với các nội dung: Introduction, describing jobs and workplace, reservations, giving directions, welcoming the guests, the menu, taking orders for starters & main courses, serving guests during the meal...và phần bài tập sau mỗi bài giúp người học củng cố và hệ thống kiến thức.

    p hvct 30/10/2020 17 0

 • Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1 gồm 12 bài, giúp bạn đọc nắm những kiến thức về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; an ninh nhân dân, tác hại của ma túy, phòng chống ma túy và phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", phòng chống...

    p hvct 30/10/2020 38 0

 • Giáo trình Giáo dục Quốc phòng Tập 1 - TS. Đồng Xuân Quách

  Giáo trình Giáo dục Quốc phòng Tập 1 - TS. Đồng Xuân Quách

  Giáo trình Giáo dục Quốc phòng Tập 1 gồm 12 bài, trình bày các vấn đề về sau: giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một số quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh; quân đội và bảo vệ tổ quốc, xây dựng nên quốc phòng toàn dân, vũ trang nhân dân, nghệ thuật quân...

    p hvct 30/10/2020 28 0

 • Giáo trình Chính trị học - TS. Bùi Thanh Quang

  Giáo trình Chính trị học - TS. Bùi Thanh Quang

  Giáo trình Chính trị học cấu trúc gồm 6 bài trình bày khái quát về sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, những nguyên lý và quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, những quy luật cơ bản về sự phát triển xã hội, bản chất các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã...

    p hvct 30/10/2020 17 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Bộ GD & ĐT

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Bộ GD & ĐT

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin nội dung chính gồm ba phần. Phần mở đầu: Nhập môn kinh tế chính trị. Phần thứ nhất: Những vấn đề kinh tế chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Phần thứ hai: Những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 13 0

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin cấu trúc gồm hai phần. Trong đó, nội dung phần 1 trình bày khái lược về triết học và lịch sử triết học, sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin, một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại; Phần 2: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung phần này được trình bày từ chương V...

    p hvct 30/10/2020 32 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Cấu trúc của Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin được chia làm ba phần và 16 chương. Nội dung trình bày về đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 31 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và đế...

    p hvct 30/10/2020 37 0

 • Giáo trình Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Chính trị được cấu trúc thành 19 bài, trình bày một số nội dung chính về: chủ nghĩa duy vật khoa học, những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn của con người, tự nhiên xã hội, những ảnh hưởng của môi trường sinh thái và dân số đối với xã hội, cấu trúc xã hội, ý...

    p hvct 30/10/2020 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số