• Bài giảng Logistics: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 2 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 2 Dịch vụ khách hàng trong logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, vai trò, và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng; Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; Quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng; Qui định của Nhà nước về dịch vụ khách hàng trong...

   27 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Bài giảng Logistics: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 3 Hệ thống thông tin trong logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về hệ thống TT trong logistics (logistics informatic System - LIS); ai trò và chức năng của LIS; Hệ thống ERP, VMI và WMS; Thiết kế LIS. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Bài giảng Logistics: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 4 Quản trị dự trữ logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và phân loại dự trữ; Quản trị dự trữ và phân loại vật tư dự trữ; Quyết định HTDT; Một số giải pháp cải tiến quản trị dự trữ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Bài giảng Logistics: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 6 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 6 Hoạt động hỗ trợ logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Quản trị hoạt động mua; Quản trị kho; Quản trị bao bì; Dòng logistics ngược. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Bài giảng Logistics: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 1 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 1 Tổng quan về logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm logistics; Phân loại các hoạt động logistics; Vị trí vai trò của logistics; Nội dung cơ bản của quản trị Logistics. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Bài giảng Logistics: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 5 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 5 Vận chuyển trong logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về vận chuyển trong logistics; Phân loại vận chuyển; Các quyết định cơ bản trong vận chuyển. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Bài giảng Logistics: Chương 7 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 7 - TS. Nguyễn Xuân Quyết

  Bài giảng Logistics: Chương 6Tổ chức và kiểm soát logistics cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức logistics; Kiểm soát hoạt động logistics; Các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động logistics; Cấu trúc báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 1 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 1 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản về mạch điện; dòng điện hình sin; các phương pháp giải mạch điện hình sin; mạch điện ba pha hình sin; khái niệm chung về máy điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hvct 28/12/2021 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 2 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 2 - Nguyễn Mạnh Hà

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Máy điện đồng bộ; máy phát điện; Phương trình cân bằng điện áp máy phát điện;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hvct 28/12/2021 11 0

 • Bài giảng Quy hoạch cấp điện và hệ thống thông tin liên lạc: Phần 1 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Quy hoạch cấp điện và hệ thống thông tin liên lạc: Phần 1 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Quy hoạch cấp điện và hệ thống thông tin liên lạc: Phần 1 Quy hoạch cấp điện, Khái quát về hệ thống điện và quy hoạch cấp điện; Tính toán nhu cầu điện; Quy hoạch nguồn cung cấp điện; Quy hoạch mạng điện.

   91 p hvct 28/12/2021 11 0

 • Bài giảng Quy hoạch cấp điện và hệ thống thông tin liên lạc: Phần 2 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Quy hoạch cấp điện và hệ thống thông tin liên lạc: Phần 2 - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Quy hoạch cấp điện và hệ thống thông tin liên lạc: Phần 2 Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về hệ thống thông tin liên lạc; Lý thuyết lưu lượng; Dự báo nhu cầu; Dự báo lưu lượng; Quy hoạch vị trí tổng ñài và mạng lưới viễn thông.

   77 p hvct 28/12/2021 9 0

 • Tập bài giảng Marketing căn bản

  Tập bài giảng Marketing căn bản

  Tập bài giảng Marketing căn bản gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: khái quát chung về marketing; chương 2: hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; chương 3: lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường; chương 4: các quyết định về sản phẩm; chương 5: các quyết định về giá; chương 6: các quyết định về phân...

   209 p hvct 28/11/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số