• Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 1: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: mục tiêu và đối tượng nghiên cứu của học phần; nội dung nghiên cứu của học phần; phương pháp nghiên cứu của học phần;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p hvct 27/06/2022 31 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 2: Tổng quan về chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: bản chất và vai trò của chính sách kinh tế - xã hội; phân loại chính sách kinh tế - xã hội; yêu cầu đối với chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hvct 27/06/2022 31 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế – xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, vị trí và mục tiêu của hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; các nguyên tắc hoạch định chính sách kinh tế - xã hội; quá trình hoạch định chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng...

   26 p hvct 27/06/2022 30 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 4: Tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 4: Tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 4: Tổ chức thực thi chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, ý nghĩa và các điều kiện thực thi chính sách kinh tế - xã hội; các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách kinh tế - xã hội; quá trình tổ chức và chỉ đạo thực thi chính sách kinh tế -...

   18 p hvct 27/06/2022 27 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 5: Phân tích và đánh giá chính sách kinh tế - xã hội. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, nhiệm vụ và vai trò của phân tích chính sách kinh tế - xã hội; quá trình phân tích chính sách kinh tế - xã hội; đánh giá chính sách kinh tế - xã hội;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p hvct 27/06/2022 31 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 6: Một số chính sách kinh tế chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chính sách phát triển các ngành kinh tế trọng điểm; chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hvct 27/06/2022 32 0

 • Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu

  Bài giảng Chính sách kinh tế - xã hội - Chương 7: Một số chính sách xã hội chủ yếu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: chính sách xóa đói giảm nghèo; chính sách việc làm; chính sách y tế; chính sách giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hvct 27/06/2022 33 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng: Giới thiệu môn học giúp các có thể trình bày được những kiến thức cơ bản, cơ cấu tổ chức của nhà hàng; Áp dụng được kiến thức cơ bản về quy trình làm việc chung tại nhà hàng; Xác định và thực hiện được nhiệm vụ, công việc cụ thể của một nhân viên làm việc trong nhà hàng.

   38 p hvct 27/06/2022 47 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 1: Giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 1: Giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 1: Giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống với mục tiêu nhằm hiểu rõ nguồn gốc lịch sử món ăn; Phân loại được các loại hình kinh doanh ẩm thực; Thực hiện được vai trò, thái độ đúng mực và tư cách của một người nhân viên phục vụ trong ngành; Định hướng, hình dung được sự phát triển ngành.

   94 p hvct 27/06/2022 37 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc; Giải thích và nêu ra các thuật ngữ nguyên ngành về các nguồn lợi đạt được thông qua thực hành vệ sinh cá nhân tốt; Hiểu rõ trách nhiệm cá nhân của bạn trong việc đảm bảo...

   35 p hvct 27/06/2022 39 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 3: Xây dựng thực đơn trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 3: Xây dựng thực đơn trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Xây dựng thực đơn trong nhà hàng với mục tiêu giúp các bạn định nghĩa được thuật ngữ Thực đơn; Liệt kê được các đặc tính của mỗi loại thực đơn Xác định được chức năng của thực đơn đối với khách hàng và nhân viên nhà bếp; Thiết lập được các thực đơn thích hợp cho các sự kiện đặc biệt...

   95 p hvct 27/06/2022 32 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.1: Trang thiết bị và cách trưng bày trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.1: Trang thiết bị và cách trưng bày trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.1: Trang thiết bị và cách trưng bày trong nhà hàng với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của việc trang trí, ánh sáng, bầu không khí và môi trường trong nhà hàng; Nhận biết và chỉ rõ một số trang thiết bị phục vụ chuyên dụng được sử dụng trong nhà hàng.

   64 p hvct 27/06/2022 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số