Bài giảng Chi tiết máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy (Nguyễn Thanh Nam)

Bài giảng Chi tiết máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy có nội dung trình bày về chức năng, yêu cầu, phân loại, hộp giảm tốc, các bộ truyền có chi tiết trung gian, hộp tốc độ, truyền động vô cấp, cơ cấu phụ để hiệu chỉnh sai số trong truyền dẫn,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.