Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc

Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc; Giải thích và nêu ra các thuật ngữ nguyên ngành về các nguồn lợi đạt được thông qua thực hành vệ sinh cá nhân tốt; Hiểu rõ trách nhiệm cá nhân của bạn trong việc đảm bảo vệ sinh cá nhân tốt và luôn thực hiện các quy trình vệ sinh tại nơi làm việc; Hiểu rõ tầm quan trọng của việc mặc và giữ gìn đồng phục Chỉ rõ quy định "an toàn và vệ sinh thực phẩm tại nơi làm việc".