Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

"Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 3: Quy trình thiết kế hệ thống hướng cấu trúc" thông tin đến người học mô hình phân tích và thiết kế; khảo sát hiện trạng và xác định khả thi; phân tích chức năng và dữ liệu; các giao diện của hệ thống.