Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

"Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 6: Những nét chung nhất kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng" được biên soạn với mục đích giúp các bạn nắm được xây dựng các sơ đồ use-case (Use Case Diagram); viết các phần mô tả tình huống và Use Case; Phát triển các sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) và các sơ đồ trình tự hệ thống (System Sequence Diagram); cải tiến và tăng cường sơ đồ lớp mô hình miền (Domain Model Class Diagram); giải thích cách thức sơ đồ UML kết hợp để xác định các yêu cầu chức năng cho việc tiếp cận hướng đối tượng.