Bài giảng Toán cao cấp A1 - ThS. Đoàn Vương Nguyên

Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành Toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Bài giảng Toán cao cấp A1 giúp người học nắm được các nội dung về hàm số một biến số, phép tính vi phân hàm một biến số, phép tính tích phân hàm một biến số, chuỗi số và đại số tuyến tính.