Chương trình môn học: Kiến thức về da (MH03)

Chương trình môn học: Kiến thức về da (MH03) cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản của môn học này như vị trí tính chất môn học; mục tiêu môn học; nội dung chính trong môn học; phương pháp đánh giá chất lượng học viên trong môn học. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt những thông tin cụ thể.