Chương trình môn học Sinh lý học (MH 01)

Chương trình môn học Sinh lý học (MH 01) được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm bắt được những thông tin tổng quan về môn học như vị trí tính chất của môn học, mục tiêu môn học, nội dung môn học, hướng dẫn thực hiện mô đun. Đây là môn học cơ sở của ngành Chăm sóc da, do đó với các bạn theo học chuyên ngành này thì đây là tài liệu hữu ích.