Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải trạm trộn bê tông xi măng bằng mô hình phòng thí nghiệm

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng xử lý nước thải thi công tại các Trạm trộn bê tông quy mô phòng thí nghiệm. Kết quả vận hành mô hình ở phòng thí nghiệm cho thấy hiệu suất xử lý TSS khá ổn định, đạt trên 99%; hiệu quả xử lý độ màu trong nước thải đạt 54,8-57,7%; hiệu quả xử lý COD đạt 75,9-76,8%; hiệu quả xử lý dầu mỡ khoáng đạt 97%. Như vậy, kết quả thu được từ mô hình thí nghiệm rất khả quan, cho thấy rằng việc xử lý các chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng trong nước thải sản xuất tại các trạm trộn bê tông bằng cách ứng dụng sơ đồ công nghệ như mô hình xử lý là phù hợp.