Đẩy mạnh liên kết trong chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản xuất khẩu tại khu vực miền Trung nước ta

Bài viết này bằng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng thông qua thu thập và xử lý các dữ liệu thứ cấp tác giả sẽ khái quát một số vấn đề lý luận về chuỗi cung ứng sản phẩm, nghiên cứu thực trạng chuỗi cung ứng sản phẩm thủy sản xuất khẩu ở khu vực miền Trung nước ta, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết, cộng tác giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng này.