Đo lường thực hành chuỗi cung ứng - tình huống tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng

Bài viết tập trung vào tổng hợp lý thuyết liên quan tới đo lường thực hành Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) và tiến hành đo lường thực hành quản trị chuỗi cung ứng của DNVVN Đà Nẵng, từ đó đưa ra các kiến nghị, hàm ý chính sách giúp cải thiện tình hình SCM tại các DNVVN Đà Nẵng.