Ebook An toàn thông tin mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu

Cuốn sách An toàn thông tin mạng máy tính, truyền tin số và truyền dữ liệu giới thiệu về an toàn thông tin dữ liệu và các phương pháp bảo vệ; thuật toán DES và mật mã khối, quản lý khóa mã trong mật mã đối xứng, mật mã có khóa công khai, chữ ký số, kiểm tra nhận dạng, xác thực đồng nhất và bảo toàn dữ liệu, bảo vệ thông tin dữ liệu trong mạng truyền tin, Internet, TCP/IP và bức tường lửa. Đây là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho sinh viên ngành An ninh mạng.