Ebook Bài tập dao động kỹ thuật - NXB Khoa học và kỹ thuật

Ebook Bài tập Dao động kỹ thuật - NXB Khoa học và kỹ thuật dưới đây với các bài toán xuất phát từ các mô hình của các máy và công trình thực nhằm giúp sinh viên bước đầu làm quen với các bài toán xuất hiện trong kỹ thuật.