Ebook Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Cùng nắm kiến thức trong ebook "Cơ điện tử hệ thống trong chế tạo máy" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 tổng quan, chương 2 mô hình hệ thống cơ điện tử trong chế tạo máy, chương 3 đáp ứng động học của các hệ thống, chương 4 đáp ứng tần số, chương 5 phân tích trạng thái và đặc tính của hệ thống, chương 6 phân tích hệ thống máy công cụ CNC.