Ebook Cơ sở thiết kế ô tô - Nguyễn Khắc Trai

Ebook Cơ sở thiết kế ô tô do Nguyễn Khắc Trai biên soạn ra đời với mong muốn cung cấp cho bạn đọc các kiến thức cơ bản về cơ sở đánh giá chất lượng ô tô theo những yêu cầu toàn diện và hiện hành của quốc tế, nêu ra các giải pháp kỹ thuật chính của ô tô hiện nay, kết cấu định hướng tính toán, giúp thỏa mãn yêu cầu khi đánh giá thiết kế.