Ebook Hóa học hữu cơ 3 - PGS.TS. Đỗ Đình Rãng

Nội dung cuốn sách "Hóa học hữu cơ 3" trình bày về các hợp chất của nitơ, các hợp chất dị vòng, hidroxicacbonnyl và gluxit, amino axit - protein và hợp chất cao phân tử (polime). Mời bạn đọc cùng tham khảo.