Ebook Hóa học vô cơ: Tập 1 - Hoàng Nhâm

Cuốn sách "Hóa học vô cơ - Tập 1: Lý thuyết đại cương về hóa học" trình bày về những khái niệm cơ bản trong hóa học, cấu tạo nguyên tử, cấu tạo phân tử, cấu tạo chất, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố, nhiệt hóa học và nhiệt động hóa học, động hóa học, cân bằng hóa học, dung dịch, hóa học và dòng điện.