Ebook Kế toán & Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - TS. Phan Đức Dũng

Ebook Kế toán & Thuế trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do TS. Phan Đức Dũng biên soạn gồm 3 chương. Chương 1 trình bày tổng quan về thuế và kế toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Chương 2 trình bày thực trạng vận dụng chính sách kế toán và thuế trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Chương 3 trình bày một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán và thuế trong các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.