Ebook Lý thuyết đàn hồi - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Ebook "Lý thuyết đàn hồi" nhằm cung cấp cho các kỹ sư kiến thức cơ bản cần thiết của lý thuyết đàn hồi. Ngoài ra, ebook cũng có ý định hệ thống các phép giải của các bài toán đặc biệt có ý nghĩa thực tế cao và mô tả các phương pháp xấp xỉ và kinh nghiệm của bài toán đàn hồi.