Ebook Sinh học đại cương dùng cho đào tạo Dược Sỹ Đại học - NXB Giáo dục

Cuốn sách Sinh học đại cương dùng cho đào tạo Dược Sỹ Đại học do NXB Giáo dục ấn hành có kết cấu nội dung gồm 4 chương trong đó: Chương 1 trình bày về các cấu trúc của tế bào, chương 2 trình bày sự trao đổi chất và lượng, chương 3 trình bày di truyền và biến dị, chương 4 trình bày nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học.