Ebook Tâm lý học lao động

Ebook Tâm lý học lao động cung cấp đến người đọc những nội dung sau: Lao động và đối tượng của tâm lý học lao động, hệ thống người - máy - môi trường, sự thích ứng của con người với những yêu cầu của hệ thống, sự thích ứng hệ thống với con người, sự mệt mỏi - các trường hợp bất hạnh trong sản xuất và vấn đề an toàn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.