Ebook Thuộc tính cơ học của vật rắn - NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội

Ebook "Thuộc tính cơ học của vật rắn" được biên soạn làm tài liệu giảng dạy cho các đối tượng là sinh viên đại học, sinh viên cao học thuộc hoặc liên quan đến lĩnh vực cơ học vật liệu, sau khi đã được trang bị một cách cơ bản kiến thức về cơ học môi trường liên tục. Ebook có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh và nghiên cứu viên trong lĩnh vực cơ học vật liệu nói chung.