Ebook Tính toán kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí - PGS.TS. Hoàng Kim Cơ

Ebook Tính toán kỹ thuật lọc bụi và làm sạch khí gồm 6 chương. Nội dung trình bày về một số thông số vật lý dùng trong tính toán, thiết bị lọc bụi thô và bán thô, tính toán thiết bị hấp thụ, nồng độ chất độc hại trong không khí cho phép, tính trở lực đường ống và ống khói xả bụi,...Mời bạn cùng tham khảo.