Ebook Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục - NXB Khoa học và kỹ thuật

Ebook Trang bị điện - điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục - NXB Khoa học và kỹ thuật gồm 2 phần và 11 chương. Nội dung trình bày về cơ sở lý thuyết về cần trục - cầu trục trang bị cho cảng biển, trang bị điện - điện tử và tự động hóa cầu trục - cần trục điển hình.