Giáo trình Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo trình Chính trị được cấu trúc thành 19 bài, trình bày một số nội dung chính về: chủ nghĩa duy vật khoa học, những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn của con người, tự nhiên xã hội, những ảnh hưởng của môi trường sinh thái và dân số đối với xã hội, cấu trúc xã hội, ý thức xã hội, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh và một số vấn đề quan tọng khác. Mời bạn đọc tham khảo.