Giáo trình Chính trị: Phần 2 - NXB Lao động-Xã hội

Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Chính trị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng; Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, con người; Đường lối quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Đường lối đoàn kết dân tộc và đoàn kết tôn giáo;...