Giáo trình Cơ sở hình thành giá cả - NXB Tài chính

Giáo trình Cơ sở hình thành giá cả dưới đây nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về bản chất kinh tế giá cả, sự hình thành giá cả và phương pháp định giá.