Giáo trình Hóa lí: Tập 1 - Nguyễn Đình Huê

Cuốn "Giáo trình Hóa lí - Tập 1: Cơ sở nhiệt động lực học" trình bày về đối tượng, phương pháp và giá trị của môn học, nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học, nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học, nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học, sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực học, hàm nhiệt động, điều kiện tổng quát về cân bằng và hệ một cấu tử.