Giáo trình Kế toán công ty - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên)

Giáo trình Kế toán công ty - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên) được đề cập trong 7 chương của cuốn sách, với những vấn đề khoa học cơ bản về kế toán tài chính vận dụng trong các loại hình công ty trên cơ sở kết hợp chế độ kế toán doanh nghiệp với các quy định pháp lý hiện hành về tổ chức và hoạt động của các loại hình công ty ở Việt Nam.