Giáo trình Kế toán doanh nghiệp

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán thành phẩm, hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; kế toán nguồn vốn chủ sỡ hữu và nợ phải trả; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.