Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - PGS.TS. Nguyễn Thị Đông (chủ biên)

Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán gồm 10 chương, có nội dung trình bày về bản chất của hạch toán kế toán, đối tượng và phương pháp của hạch toán kế toán, phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản,..., bộ máy kế toán và mô hình tính toán bộ máy kế toán.