Giáo trình Marketing - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Cao đẳng)

Cấu trúc chung của giáo trình Marketing bao gồm 6 chương được trình bày như sau: Tổng quan về Marketing; hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing; nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường; chiến lược sản phẩm; thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm; chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá.