Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Phạm Minh Tuấn

Nội dung của cuốn Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý gồm 4 chương, trình bày một số khái niệm cơ bản về hệ thống, khảo sát hiện trạng và xác lập dự án, phân tích hệ thống và thiết kế hệ thống. Mời bạn đọc cùng tham khảo.