Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị - NXB Xây Dựng

Giáo trình Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị - NXB Xây Dựng trình bày về phân phối và định giá sản phẩm, dịch vụ công cộng trong các đô thị được trình bày theo phương cách phù hợp với điều kiện của 1 nước đang phát triển áp dụng mô hình kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.