Giáo trình Thương mại điện tử - Nguyễn Cửu Long

Giáo trình Thương mại điện tử do Nguyễn Cửu Long biên soạn có kết cấu nội dung gồm 7 chương, trình bày tổng quan về thương mại điện tử, mô hình hoạt động của thương mại truyền thống, chuẩn bị một thương vụ mua hàng, quản lý các thương vụ mua hàng trên website,...Mời các bạn cùng tham khảo.