Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

Giáo trình Toán cao cấp trình bày một số kiến thức cơ bản của môn Toán cao cấp gồm: phần Đại số tuyến tính và Giải tích cổ điển và được cấu tạo thành 6 chương - do ThS. Trần Quang Đông làm chủ biên. Nội dung các chương trình bày về tập hợp, ánh xạ, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm số một biến số, chuỗi và phương trình vi phân. Mời bạn đọc tham khảo.