Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Bộ GD&ĐT

Giáo trình Triết học Mác - Lênin cấu trúc gồm hai phần. Trong đó, nội dung phần 1 trình bày khái lược về triết học và lịch sử triết học, sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin, một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại; Phần 2: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung phần này được trình bày từ chương V đến chương XIV. Mời bạn đọc tham khảo.