Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương 1: các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng, chương 2: vật liệu đá thiên nhiên, chương 3: vật liệu gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo.