Giáo trình Xác suất thống kê - Tống Đình Quỳ

Giáo trình Xác suất thống kê được biên soạn nhằm giúp các bạn tiếp cận dễ dàng hơn bản chất xác suất của các vấn đề đặt ra và tăng cường kỹ năng phân tích, xử lý các tình huống, từ đó dần dần hình thành một hệ thống khái niệm khá đầy đủ để đi sâu giải quyết các bài toán ngày càng phức tạp hơn của Xác suất thống kê.