Phục vụ nhà hàng – Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

Nội dung của ebook bao gồm: phương pháp xây dựng tiêu chuẩn VTOS; các bậc trình độ và chứng chỉ VTOS; các đơn vị năng lực VTOS; cấu trúc đơn vị năng lực; tiêu chuẩn VTOS nghề phục vụ nhà hàng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo ebook.