Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Các kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Chuyên đề này giúp người học nắm được: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng xây dựng nhóm làm việc hiệu quả, kỹ năng quản lý sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.