Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ triển lãm thương mại của các doanh nghiệp

Chuyên đề này đề cập những vấn đề cơ bản về: Hội chợ, triển lãm thương mại và vai trò của nó đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong cơ chế thị trường; nội dung tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp; nội dung hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm của các doanh nghiệp; hướng dẫn sử dụng tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.