Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Quản trị tài chính

Chuyên đề này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; đánh giá tình hình tài chính và định giá doanh nghiệp; dự báo nhu cầu vốn và huy động vốn của doanh nghiệp; quản trị vốn, tài sản , doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp; thẩm định tài chính dự án đầu tư của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.