Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chuyên đề này đề cập những vấn đề cơ bản về thông tin, công nghệ thông tin và sự cần thiết phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; chính sách của Đảng và nhà nước về công nghệ thông tin, cơ sở và qui trình ứng dụng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp; thương mại điện tử (e-commerce hay e-business) và ứng dụng của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.