Tập bài giảng Quản trị chiến lược

Tập bài giảng Quản trị chiến lược gồm có 7 chương với những nội dung chính của từng chương như sau: tổng quan về quản trị chiến lược; phân tích và dự báo môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp; chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo.