Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệp

Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệpgồm có 8 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp; hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; quản trị đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị cung ứng nguyên vật liệu; quản trị tiêu thụ; quản trị các hoạt động tài chính; hiệu quả kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.