Tập bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp

Tập bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp gồm có 8 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1 - khái quát về quản trị sản xuất tác nghiệp; chương 2 - dự báo trong quản trị sản xuất; chương 3 - thiết kế sản phẩm, công nghệ và hoạch định công suất; chương 4 - định vị doanh nghiệp và bố trí sản xuất trong doanh nghiệp; chương 5 - hoạch định tổng hợp; chương 6 - điều độ sản xuất trong doanh nghiệp; chương 7 - hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu; chương 8 - quản trị hàng dự trữ.