Ứng dụng phần mềm Gaussian ‘98 nghiên cứu cơ chế phản ứng tách Hydroclorur từ 2-Cloropropane

Bài viết trình bày ứng dụng phần mềm Gaussian ‘98 nghiên cứu cơ chế phản ứng tách Hydroclorur từ 2-Cloropropane. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.